obecné informace

Všeobecné obchodní a rezervační podmínky

Pravidla pro přepravu cestujících a zavazadel na linkách společnosti SVD TRANS s.r.o.

1. Uzavření a plnění smlouvy o přepravě cestujících

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě cestujících (dále jen přepravní smlouva) vzniká mezi dopravcem a cestujícím závazkový právní vztah na základě přepravních předpisů, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek, zejména závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádným způsobem a závazek cestujícího dodržovat přepravní předpisy a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle tarifu.

2. Jízdní doklad a jeho náležitosti

2.1 K uzavření přepravní smlouvy na dobu jejího plnění se cestující prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen "jízdenka"), není-li dále stanoveno jinak.

2.2 Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:

a) název společnosti dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,

b) jméno a příjmení cestujícího

c) nástupní, cílovou stanici, čas odjezdu a příjezdu,

d) výši jízdného, druh cesty nebo výši slevy;

e) informace o době platnosti,

e) další údaje, které umožňují ověřit platnost a správnost jeho použití, jak je stanoveno ve smluvních přepravních podmínkách.

2.3 Jízdenka je neplatná, pokud:

a) cestující nesplnil podmínky pro její použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami. 2.3 Jízdenka je neplatná, pokud: a) cestující nesplnil podmínky pro její použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami,

b) nejsou vyplněny požadované údaje,

c) jízdenka je poškozena tak, že na ní nejsou uvedeny údaje nezbytné pro ověření správnosti,

d) údaje jsou nepravdivé nebo bezdůvodně změněné,

e) jízdenka byla vystavena na jméno jiné osoby a používá ji jiná osoba,

f) její platnost skončila,

g) nejde o originál, fotokopie jízdenky se nepovažuje za jízdní doklad.

2.4 Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze použít pouze na základě dokladu, pro který byla vydána, a je neplatná, pokud se cestující tímto dokladem současně neprokáže.

2.5 Na trasách SVD TRANS je možné zakoupit jednosměrnou nebo obousměrnou jízdenku na pevný termín nebo na otevřený termín, tj. na "OPEN".

2.6 Jízdenka bez stanoveného data "OPEN" platí na trasách SVD TRANS 6 měsíců od data první jízdy, pokud není stanoveno jinak. Při rezervaci zpáteční cesty bude držiteli takové jízdenky poskytnuto místo k sezení podle volné kapacity autobusu. Cestujícím doporučujeme provést rezervaci nejpozději 10 dní před předpokládaným termínem osobně v kancelářích SVD TRANS, telefonicky v ČR +420775300611, +420775300207, +420775300568 nebo na Ukrajině +380987769934, +380735957851.

3. Úhrada jízdného a poplatků

3.1 Cestující platí jízdné podle tarifu jízdenky pro jednotlivou jízdu. V České republice se jízdné stanovuje a platí v českých korunách. V zahraničí je jízdné stanoveno v příslušné cizí měně.

3.2 Cestující zaplatí jízdné před nástupem do vozidla.

3.3 Cestující, který uplatňuje nárok na slevu, je povinen prokázat nárok na slevu při nákupu jízdenky, a to po skončení akce před nástupem do autobusu. Neprokáže-li nárok na slevu při nástupu, je cestující povinen doplatit rozdíl v ceně a manipulační poplatek ve výši 100 Kč nebo ekvivalent v příslušné měně.

3.4. Skutečnost, že cestující má jízdenku, mu nezaručuje možnost cestovat v mezinárodní autobusové dopravě, pokud doklady (vízum, druh pasu, další doklady potřebné pro vstup nebo průjezd jinými státy) nesplňují požadavky celních a pohraničních služeb. V takovém případě se cena jízdenky nevrací.

4. Slevy na jízdenky

4.1 SVD TRANS poskytuje následující slevy pro děti cestující s rodiči nebo jiným dospělým doprovodem:

- děti od 0 do 12 let - sleva 50 % z ceny jízdného pro dospělé;

- osoby starší 60 let - sleva 10 % z hlavního jízdného;

- sleva 20 % na zpáteční jízdenku (podmínka - současný nákup zpáteční jízdenky nebo nákup zpáteční jízdenky během cesty). Tato sleva platí pouze pro spoje provozované autobusy SVD TRANS.

4.2 Výše uvedené slevy se nesčítají, tj. cestující může využít pouze jednu z uvedených slev.

5. Změny vstupenek. Vrácení jízdného

5.1 Cestující může za určitých podmínek požádat o změnu cesty na jiný termín. Tuto změnu může dopravce provést pouze dvakrát. První změna je bezplatná, druhá změna je zpoplatněna částkou 200 Kč nebo v příslušné měně. Změna je možná pouze v rámci časových/spojovacích možností prodejního systému.

5.2. Změnu data nebo času v letence je možné provést do 48 hodin před odjezdem, méně než 12 hodin před odjezdem není možné datum nebo čas odjezdu změnit. Jízdenku, která byla změněna do 48 hodin před odjezdem, nelze znovu změnit. Takovou letenku již není možné stornovat.

5.3 Jízdenku "OPEN" po rezervaci na určité datum lze změnit za stejných podmínek jako jízdenku na pevné datum.

5.4 Změna výchozí nebo příjezdové stanice na trase je bezplatná, účtuje se pouze případný rozdíl v ceně. Přeplatek se nevrací.

5.5 Jízdenku zakoupenou ve speciální cenové nabídce není možné měnit, pokud je podmínkou sleva.

6. Vrácení peněz za cestu

** Z důvodu vojenských operací na území Ukrajiny dopravce nevrací cenu zakoupené letenky. Cestující se může obrátit na dispečera, který mu poskytne jízdenku s otevřeným datem na šest měsíců od plánovaného data cesty.

6.1 Jízdenku lze vrátit osobně před odjezdem, a to v kanceláři, kde byla zakoupena.

Výše náhrady se řídí podmínkami pro vrácení peněz uvedenými v bodě 6.3 tohoto přepravního řádu.

6.2 Storno poplatek se vypočítává jako procento z původní ceny letenky. Výše stornopoplatku je následující:

a) pokud je jízdenka vrácena do 15 minut po zakoupení, je vrácena bez jakékoli srážky.

b) pokud je jízdenka vrácena méně než 504 hodin, ale více než 48 hodin před odjezdem, je cestujícímu vráceno 85 % ceny jízdného;

c) pokud je jízdenka vrácena méně než 48 hodin, ale více než 24 hodin před odjezdem, je cestujícímu vráceno 70 % jízdného;

d) pokud je jízdenka vrácena méně než 24 hodin, ale více než 12 hodin před odjezdem, je cestujícímu vráceno 50 % jízdného;

e) pokud je jízdenka vrácena méně než 12 hodin před odjezdem, cestujícímu se vrací 0 % jízdného, tj. nevrací se žádná částka.

6.3 Pokud cestující jízdenku ztratí nebo mu je odcizena, musí si zakoupit novou. Pokud následně najde původní jízdenku, bude mu po předložení obou jízdenek vráceno 90 % jízdného z původní jízdenky. Toto právo zaniká, pokud není uplatněno do třiceti dnů od data cesty.

6.4 Cestující má nárok na vrácení peněz, pokud se odjezd na trase neuskuteční z důvodů na straně dopravce.

6.5 Dopravce neodpovídá za práci celních a pohraničních služeb, povětrnostní podmínky, dopravní zácpy a jiné okolnosti, které způsobily zpoždění a vedly k porušení jízdního řádu autobusu.

7. Přeprava osob, zvířat a zavazadel

7.1 Cestujícím se doporučuje dostavit se na místo odjezdu na hlavních zastávkách k nástupu nejpozději 30 minut před odjezdem autobusu. Pokud se cestující nedostaví k nástupu, ztrácí právo na přepravu.

7.2 Každý cestující má nárok pouze na 1 místo k sezení. Pokud si cestující zakoupil dvě nebo více míst, má nárok na odpovídající počet zakoupených míst. Cestující je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.

7.3 Děti mladší 16 let nesmí cestovat bez doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pokud takový doprovod není možný, pak po předchozí domluvě může být doprovod zajištěn zástupci dopravce na základě předem uzavřené plné moci. Děti mladší 16 let včetně, které cestují bez doprovodu dospělé osoby, cestují za plné jízdné pro dospělé. Děti mladší 12 let by neměly cestovat na sedadlech v první a druhé řadě, tj. na sedadlech 1-8. Při nákupu jízdenky je cestující povinen informovat, že toto místo je určeno pro cestujícího mladšího 12 let.

7.5 V případě technické zastávky během jízdy je cestující povinen vrátit se do konce času určeného řidičem nebo stevardkou. Pokud se cestující po skončení zastávky nevrátí do vozidla, znamená to, že dobrovolně odmítl pokračovat v jízdě. V takovém případě nemá cestující nárok na vrácení peněz ani na jinou náhradu.

7.7 Na letech společnosti SVD TRANS se nepřepravují zvířata.

7.8 Jedno příruční zavazadlo o maximálních rozměrech 20x30x40 cm a jedno hlavní zavazadlo o maximálních rozměrech 40x60x80 cm na cestujícího se přepravuje zdarma. Další zavazadlo je zpoplatněno sazbou 200 kč/UAH za každé další zavazadlo. Možnost přepravy dalších zavazadel je třeba předem dohodnout se zástupci společnosti. Dopravce si vyhrazuje právo nepřijmout další zavazadlo, pokud nebylo nahlášeno nebo pokud pro něj není v zavazadlovém prostoru místo.

7.9 Zavazadlo ani obsah zavazadla nesmí obsahovat předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví ostatních cestujících.

7.10 Pokud je přeprava zavazadla podmíněna zaplacením dovozného nebo CLA nebo jiného poplatku, je cestující povinen zaplatit příslušnou částku před naložením zavazadla do autobusu.

8. Práva dopravce

8.1 Dopravce si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit přepravní řád nejpozději 2 dny přede dnem zahájení přepravy, přičemž o této skutečnosti informuje telefonicky nebo elektronickými komunikačními prostředky cestující, kteří dopravci poskytli telefonní číslo nebo údaje potřebné pro elektronickou komunikaci. V těchto případech mají cestující nárok na vrácení zaplaceného jízdného v plné výši.

8.2 Dopravce si vyhrazuje právo na změnu trasy bez změny výchozího a koncového bodu.

8.3 Doplňkové služby, jako je rozvoz teplých a studených nápojů, novin a časopisů, promítání filmů, Wi-Fi připojení k internetu, jsou poskytovány na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutí nezakládá nárok cestujícího na jakoukoli kompenzaci.

8.4 Dopravce si vyhrazuje právo na výměnu vozidla a členů posádky v případě technických nebo organizačních potřeb a rovněž si vyhrazuje právo na změnu míst k sezení pro cestující.

8.4 Dopravce si vyhrazuje právo na změnu ceny jízdného.

8.5 Dopravce si vyhrazuje právo neposkytnout služby konkrétním cestujícím bez udání důvodu.

8.6 Dopravce si za účelem kontroly kvality poskytování služeb vyhrazuje právo pořizovat obrazový a zvukový záznam přepravního procesu.

9. Povinnosti cestujícího

9.1 Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo kterými projíždí. Veškeré náklady spojené s nedodržením těchto předpisů nese cestující. Pokud cestujícímu celní nebo policejní orgány nepovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, ani na jinou náhradu.

9.2. Cestující je zbaven práva na přepravu, pokud je v autobuse pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek. V takovém případě se dopravce okamžitě zprostí všech smluvních závazků vůči cestujícímu a není povinen uhradit jízdné ani jinou náhradu, a to ani částečně.

9.3 Cestující by měli při plánování své další trasy počítat s možností zpoždění. Dopravce neodpovídá za škody způsobené zpožděním.

9.4 Cestující nese finanční odpovědnost za škody na majetku dopravce.

9.5 Pokud cestující dobrovolně ukončí cestu, nemá nárok na vrácení peněz.

10. Stížnosti, ztráta a poškození zavazadel

10.1 Každá reklamace musí být podána nejpozději do 30 dnů po skončení cesty a musí k ní být přiložena letenka. Reklamaci lze podat v místě, kde byla letenka zakoupena, zaslat poštou nebo e-mailem na adresu dopravce. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.

10.2 Stížnosti na ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel podávají cestující ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce od zaměstnance dopravce.

Není-li uvedeno jinak, je deklarovaná hodnota zavazadla 200 kč/UAH.

10.3 Pokud cestující převezme zavazadlo bez výhrad, má se za to, že zavazadlo převzal v plném a dobrém stavu.

10.4. Dojde-li ke ztrátě zapsaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při předání zavazadla zjevné porušení nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti, které tomu nasvědčují, vyzve dopravce neprodleně cestujícího ke zjištění stavu zapsaného zavazadla a sepsání zápisu. Tento záznam je spolu s jízdenkou a kontrolou zavazadel nezbytnou součástí reklamace, která musí být provedena písemně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Všechny spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím se řeší jednáním v ústní a písemné formě. Pokud není dosaženo požadovaného výsledku, může se kterákoli ze stran obrátit na soud.

11.2 Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 16.08.2015 a mohou být dopravcem měněny v závislosti na situaci na trhu a politických a ekonomických podmínkách České republiky.